FSC این سازمان در سال 1993تاسیس شده است و مدیریت حفظ جنگل ها را به عهده دارد. هدف اصلی آن تنظیم و اهدا استانداردهایی است که به واسطه آن ها محصولات بدست آمده از جنگل ها به این منابع طبیعی ضرر و خسارتی وارد نکنند.

FSC این سازمان در سال 1993تاسیس شده است و مدیریت حفظ جنگل ها را به عهده دارد. هدف اصلی آن تنظیم و اهدا استانداردهایی است که به واسطه آن ها محصولات بدست آمده از جنگل ها به این منابع طبیعی ضرر و خسارتی وارد نکنند.

KAS این گواهی نامه بطور بومی و بین المللی صادر می شود و سیستم مدیریت کیفیت را شامل می شود که محصولات را از لحاظ فنی مورد بررسی قرار می دهند.

KAS این گواهی نامه بطور بومی و بین المللی صادر می شود و سیستم مدیریت کیفیت را شامل می شود که محصولات را از لحاظ فنی مورد بررسی قرار می دهند.

SGS این سازمان به اموری چون تجسس، بازبینی، آزمایش و در پایان صدور گواهی کیفیت می پردازد. وجود چنین گواهی نامه ای نشان از کیفیت بالا و بدون نقص بودن محصول است.

SGS این سازمان به اموری چون تجسس، بازبینی، آزمایش و در پایان صدور گواهی کیفیت می پردازد. وجود چنین گواهی نامه ای نشان از کیفیت بالا و بدون نقص بودن محصول است.

TSE موسسه استاندارد ترکیه(TSE) بر طبق قانون اساسی کشور ترکیه، برای محصولاتی که تمامی شرایط در نظرگرفته شده را دارا باشند گواهی نامه استاندارد صادر می کند که نشان دهنده کیفیت و سلامت بالای محصولات است.

TSE موسسه استاندارد ترکیه(TSE) بر طبق قانون اساسی کشور ترکیه، برای محصولاتی که تمامی شرایط در نظرگرفته شده را دارا باشند گواهی نامه استاندارد صادر می کند که نشان دهنده کیفیت و سلامت بالای محصولات است.

ISO 9001 در مجامع بین المللی بعنوان استانداردQMC ( سیستم مدیریت کیفیت) می باشد که سبب دستیابی به بهبود مستمر، ثبات در تأمین و افزایش قدرت بازاریابی می گردد .

ISO 9001 در مجامع بین المللی بعنوان استانداردQMC ( سیستم مدیریت کیفیت) می باشد که سبب دستیابی به بهبود مستمر، ثبات در تأمین و افزایش قدرت بازاریابی می گردد .

ISO 14001 این استاندارد  بعنوان اصول بین المللی برای ESM ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) می باشد . این سیستم ها بخشی از الزامات مدیریتی که عبارتند از  ساختار سازمانی ، منابع لازم جهت انجام ، برنامه ریزی  و طرح ریزی فعالیت ها و نحوه اجرای کار در راستای حفظ محیط   زیست است را شامل می شود .

ISO 14001 این استاندارد  بعنوان اصول بین المللی برای ESM ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) می باشد . این سیستم ها بخشی از الزامات مدیریتی که عبارتند از  ساختار سازمانی ، منابع لازم جهت انجام ، برنامه ریزی  و طرح ریزی فعالیت ها و نحوه اجرای کار در راستای حفظ محیط   زیست است را شامل می شود .

ISO 28001  این استاندارد بیانگر بهره بردن از مدیریت اطلاعات ، مدیریت لجستیک و مدیریت روابط در یک مجموعه ، در راستای کسب اهدافی از قبیل کاهش هزینه ها ، افزایش مسئولیت پذیری در برابر مشتریان ، بهبود ارتباط زنجیره تأمین ، کاهش زمان چرخۀ تولید و بهبود هماهنگی می باشد .

ISO 28001  این استاندارد بیانگر بهره بردن از مدیریت اطلاعات ، مدیریت لجستیک و مدیریت روابط در یک مجموعه ، در راستای کسب اهدافی از قبیل کاهش هزینه ها ، افزایش مسئولیت پذیری در برابر مشتریان ، بهبود ارتباط زنجیره تأمین ، کاهش زمان چرخۀ تولید و بهبود هماهنگی می باشد .

eco این استاندارد به مشتری اطمینان می دهد که محصولات مورد نظر به سلامت آن ها در منزل آسیبی نمیرساند.

eco این استاندارد به مشتری اطمینان می دهد که محصولات مورد نظر به سلامت آن ها در منزل آسیبی نمیرساند.

UMARK این استاندارد گواهی می کند که محصولات مورد نظر از نظر مهندسی ساخت کاملا مورد تایید هستند.

UMARK این استاندارد گواهی می کند که محصولات مورد نظر از نظر مهندسی ساخت کاملا مورد تایید هستند.

PEFC این استاندارد گواهی می کند که محصولات مورد نظر هیچگونه آسیبی به محیط زیست نمی رسانند.

PEFC این استاندارد گواهی می کند که محصولات مورد نظر هیچگونه آسیبی به محیط زیست نمی رسانند.

CE این استاندارد گواهی می کند که محصولات مورد نظر مورد تایید اتحادیه اروپا هستند.

CE این استاندارد گواهی می کند که محصولات مورد نظر مورد تایید اتحادیه اروپا هستند.