مکان : تهران- محل دائمی نمایشگاههای بین المللی

زمان : 13 الی 16 شهریور96